Algemene Voorwaarden JH Production DJ Drive-in Show

Algemene Voorwaarden DJ Drive-in Shows door JH Production

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten van JH Production en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van JH Production, alsook op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, verplichten JH Production niet, tenzij deze vooraf door JH Production zijn aanvaard en schriftelijk vastgelegd.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.

 1. “JH Production”, Mediabedrijf in het verzorgen van DJ Drive-in Show op locatie.
 2. “de Opdrachtgever”, degene die JH Production een opdracht verstrekt voor het contracteren van één of meerdere artiesten en/of musici en/of technici, het organiseren van een evenement of een onderdeel hiervan, het verhuren van faciliteiten, etc.;
 3. “de Artiest”, de (beroeps)beoefenaar(s) op het gebied van kunsten en amusement – zijnde artiest, musicus en/of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen, welke direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, evenals degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, evenals degenen die tegen een bedongen en afgesproken prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens JH Production heeft (hebben) verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
 4. “de Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens JH Prodution heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
 5. “de Wederpartij”, de opdrachtgever, artiest en/of toeleverancier;
 6. “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor JH Production en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
 7. “Rider”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, evenals met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
 8. “Uitkoopsom”, zijnde de netto gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting;
 9. “Optreden”, de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst.
 10. “Priklijst”, zijnde de schriftelijke uiteenzetting hoe de act versterkt moet worden, bij welk instrument welke microfoon geplaatst moet worden, wat met welk kanaal op de mengtafel moet corresponderen, wat er via de monitoring hoorbaar moet zijn, etc.
 11. “Stageplan”, zijnde de schriftelijke uiteenzetting hoe het optreden c.q. de act staat opgesteld op het podium.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van JH Production zijn steeds vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden zeven dagen of zolang schriftelijk is overeengekomen.
 2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de opdrachtgever mondeling, dan wel per post, dan wel per Whatsapp, dan wel per e-mail de boeking bevestigd bij JH Production. Op dit moment wordt de wederpartij door JH Production ook bevestigd en is een overeenkomst tot stand gekomen.
 3. JH Production zal op verzoek de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van vijf dagen na dagtekening in het bezit is van JH Production.
 4. Indien JH Production de overeenkomst niet binnen vijf dagen na dagtekening getekend van de wederpartij retour heeft ontvangen, heeft JH Production, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post of per e-mail aan de wederpartij wordt medegedeeld.
 5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien JH Production daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot het evenement

 1. De opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde artiest, evenals met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.
 2. De artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. BUMA/STEMRA/SENA rechten komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. De opdrachtgever garandeert:
 5. dat, in het geval van een openlucht optreden, een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of eigendommen van de artiest, toeleverancier en/of JH Production. Tevens zorgt de opdrachtgever voor deugdelijk opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
 6. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met JH Production een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
 7. dat de artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
 8. dat er voor de artiest een nette en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, schone en deugdelijke sanitaire voorzieningen, voldoende tafels en stoelen, spiegel en noodzakelijke verwarming;
 9. dat, indien blijkt dat de populariteit van de artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan JH Production gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
 10. dat, indien de artiest gebruik maakt van riders en deze door de artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met JH Production van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze riders ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd. JH Production zal in het voorkomende geval opdrachtgever omgaand informeren over de door de artiest gehanteerde riders;
 11. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
 12. dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht heeft op minimaal twee gratis consumpties (inhoudelijk in overleg), tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
 13. dat de artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een gratis eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 (vier) uur duurt;
 14. dat de artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur tien minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
 15. dat er door artiest een gastenlijst kan worden ingeleverd, waarop personen staan vermeld die door JH Production dan wel artiest zijn uitgenodigd het optreden gratis bij te wonen. Deze personen hebben indien van toepassing ook toegang tot kleedkamer en backstage, dit in overleg met artiest.
 16. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van JH Production.

7.

 1. JH Production behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk vijf dagen voor de datum van het evenement, of in overleg met de opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de artiest op de datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv -opname c.q. Cd-opname en/of een buitenlands optreden of buitenlandse tournee heeft, zonder dat JH Production hierdoor ten opzichte van de opdrachtgever schadeplichtig wordt.
 2. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7a. is omschreven, dan wel de desbetreffende artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft JH Production het recht het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de opdrachtgever, zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met JH Production (gedeeltelijk) te annuleren.
 3. De toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met JH Production gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

Artikel 4. Rechten

De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door JH Production ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij JH Production. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JH Production van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 5. Prijzen

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten van betreffende overeenkomst geldende prijzen.
 2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van JH Production prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is JH Production gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn alle door JH Production gehanteerde prijsopgaven/prijzen exclusief de geldende btw en zonder BUMA/STEMRA en SENA –verplichtingen;
 4. In een uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies inbegrepen.

Artikel 6. Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk 14 (veertien) dagen voor datum van uitvoering. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht op verrekening en/of opschorting.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. JH Production heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
 3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan JH Production verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 4 (vier) procent, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan JH Production tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke vijftien procent bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 300,00 (driehonderd euro).
 4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door JH Production in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede inbegrepen alle juridische kosten verband houdende met de incasso, te vergoeden.
 5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft JH Production het recht diens verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten.
 6. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers tegenover JH Production voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
 7. JH Production is steeds gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van JH Production te verschaffen.
 8. De opdrachtgever verplicht zich ten opzichte van JH Production nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7. Annulering

 1. De wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met JH Production gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan JH Production mede te delen.
 2. In het geval de opdrachtgever de met JH Production gesloten overeenkomst annuleert is de opdrachtgever, naast een eventuele schadevergoeding, tevens de totale overeengekomen uitkoop-gage jegens JH Production verschuldigd. 2a. Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.
 3. De opdrachtgever vrijwaart JH Production volledig voor iedere aanspraak van de artiest, toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst.

Artikel 8. Klachten

 1. In geval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met JH Production gesloten overeenkomst dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf dagen na het evenement, aan JH Production per aangetekende brief kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
 2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt JH Production geacht alle verplichtingen tegenover de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid/ Vrijwaring

 1. JH Production kan door de wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van een medewerker van JH Production of zijn/haar leidinggevenden. Indien en voor zover op JH Production enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door JH Production uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
 2. JH Production is tegenover de wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door JH Production of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, evenals voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de artiest. De opdrachtgever vrijwaart JH Production voor iedere aanspraak betrekking hebbende op betreffend optreden c.q. betreffende opdracht.
 4. In het geval van meerwerk en/of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 11) komen alle (on)kosten van JH Production, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door JH Production ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart JH Production tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
 5. Onverminderd de bevoegdheid van JH Production om van de wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade (vervolg schade daaronder inbegrepen) van JH Production, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De wederpartij vrijwaart JH Production tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 10. Ontbinding

 1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer: – het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken; – de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend; – de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; – JH Production gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
 2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor JH Production diens verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor JH Production als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan: – mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; – een dag van nationale rouw; – contingentering- of andere overheidsmaatregelen – werkstaking; – natuurrampen; – ziekte van de artiest; – het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie JH Production voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens JH Production.
 2. Met inachtneming van artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden is JH Production in geval van overmacht gerechtigd:
 3. hetzij de overeenkomst met de wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat JH Production hierdoor jegens de wederpartij schadeplichtig wordt;
 4. hetzij in overleg met de opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de artiest te verplaatsen naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk is artikel 2 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 5. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 11. Onverbindendheid/ Hiaten

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verdienende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

Artikel 12. Geschillen

 1. Op de door JH Production gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen, voortkomende uit de overeenkomst, zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan het kantongerecht te Zwolle.

Algemene Voorwaarden JH Production & Myweddingfilm; videoproducties

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen JH Production hierna te noemen: “opdrachtnemer”, en een
Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen
te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers
van Opdrachtnemer en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen
te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’
van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is
gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden
ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de
tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen,
dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
orders.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging
overeenkomst.
1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever
Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan
de overeenkomst.
3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond
van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het
kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de
Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de
Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
6. Levering geschiedt af bedrijf van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verplicht
de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Opdrachtnemer
gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het
risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever
over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren
en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat
de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer
zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan
gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens
aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan
van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,
dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst
overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op
verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera,
wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst
kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling,
dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat
daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en
de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor
de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
12.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming
van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer
daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs
overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging
van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd
is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of
haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op
andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.
15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de
overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep
toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer – alsdan alsnog bereid is
om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te
voeren; – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op
Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet; – indien bedongen is dat de
aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal
plaatsvinden; – of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering
langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of
de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de
overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de
Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer
op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming
van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei
wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van
nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders
aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement,
van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen
kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met
directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert,
dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele afleveringskosten daarvan
en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal
aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder
begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.Voorzoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. De betaling geschiedt in twee
termijnen, de eerste vijftig procent van de totale offertesom vóór aanvang eerste
werkzaamheden door Opdrachtnemer en de tweede vijftig procent na oplevering van
gemaakte producten/ geleverde diensten. Met een maximum van één kalenderjaar
(na facturering eerste termijn) waarbinnen de tweede termijn wordt gefactureerd,
tenzij anders overeengekomen.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan
is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een
rente verschuldigd van 11% (elf procent) per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is,
in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag
zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten
de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op
afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om
de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over
de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1.Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft
eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met
Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het
eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om
Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de
Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter
inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer
gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich
er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al
hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee
weken na oplevering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of
partijen anders zijn overeengekomen.
3. Na oplevering van de video productie kan er uitsluitend éénmaal een wijziging
worden toegepast. Deze wijziging mag alleen betrekking hebben op de montage van
de opgeleverde productie.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als
gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of
derden wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, of
indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De
Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is
ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen
invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
5. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk
op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever
te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na
levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare
gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na
ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient
Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet
op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de
overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven
heeft.
7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever
geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn
na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk
is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter
keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van
vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan
Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te
verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van
Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht worden.
11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn
van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer
bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de
order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn
leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien
Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn
zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij
geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden
wordt gebracht. De ruwe beelden die gemaakt zijn tijdens de opnames van een
videoproductie blijven eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtgever kan tegen een
vooraf bepaalde vergoeding inzicht krijgen in deze ruwe beelden. Bij hermontage van
de ruwe beelden door een derde partij is opdrachtnemer gerechtigd hiervoor kosten
in rekening te brengen bij de opdrachtgever of derde partij.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.